Програмски текстови Бранка Ве Пољанског

Програмски текстови Бранка Ве Пољанског

Уводне напомене

Писати текст о текстовима који су сами по себи, у свом основном облику, најчешће метапоетски, неизбјежно носи и одређену дозу бојазни од западања у препричавање кружећи у кругу текстуалности. Но добро питање би било и: како се то програмски текст може препричати? А са друге стране, шта о њему рећи што сам аутор у њему самом није изрекао? Свијест о значају мјеста програмских текстова у контексту српске авангарде опомиње нас на неизбјежно одређење приступа који би читаоца могао да извуче из представљеног ћорсокака. Имајући у виду да је ријеч о текстовима који нису примарно књижевноумјетничке природе, а којима је ипак приписивана „естетска функција“, али и „поетика персуазије“, покушаћемо да их сагледамо као гласноговорнике епохе, с једне стране, а са друге, не обавезно супротстављене, стране, као (ауто)поетичке исказе појединачног аутора, у овом случају Бранка Ве Пољанског. Будући да текстови често бивају недовољно доречени, односно, таман толико недоречени да пружају читаоцу могућност постављања питања, узимамо слободу тумачења чији је циљ њихово разумијевање и расвјетљавање мјеста маргинализованог Бранка Ве Пољанског у српској књижевности.
Експлицитна је веза Пољанскових програмских текстова са зенитизмом и поетиком „барбаризовања Европе“ Љубомира Мицића, његовог старијег брата, о чему ће бити ријечи, но да млађи није оправдано остао у сијенци старијег видјеће се из обриса личне поетике која га остварује као аутентичног авангардног ствараоца. Појавивши се једним гласним, али заборављеним Ево ме! Пољански се кроз године бурне треће деценије двадесетог вијека јављао директним и индиректним манифестима оцртавајући свој умјетнички развој под формалним окриљем зенитизма али стремећи ка висинама вишим од зенита, описујући онај круг који се завршава на почетној тачки – у његовом случају, одрицањем. Његова поезија свједочи о томе упечатљиво као и његови програмски текстови, те ће насловљавање два осврта на програмску мисао Бранка Ве Пољанског управо кореспондентним стиховима бити тиме мотивисано.

1.
Мојим мозгом
Психологија
Тиху мисаону песму свира

У Пољансковим текстовима примјетне су неке основне одреднице које се на више мјеста разрађују а које би могле бити основне тезе његовог програмског става према умјетности. Те тезе могу бити у спрези са зенитизмом или из њега произилазити, али као што ћемо видјети оне су често управо уплив пјесничке свијести. Сагледавање тих основних теза бива олакшано чињеницом да су оне у већини случајева разрађиване у оквиру опозиција, те тако имамо: дух наспрам меса, логику наспрам парадокса, па логику наспрам психологије, на концу логику наспрам умјетности; Европу наспрам Балкана, глупост наспрам лудости и друге о којима ће бити ријечи. Интересантно је укидање опозитивног односа између неких значењски супротстављених елемената какви су култура и барбарство или, у нешто другачијем смислу, дадаизам и антидадаизам, чему ће посебно бити обраћена пажња.
Промишљање о тезама програмског става Бранка Ве Пољанског морало би почети од текста најексплицитнијег наслова који гласи Манифест, а који је првобитно објављен у првом и једином броју Светокрета, који је он издао у Љубљани 1921. Године. Уочено је да Манифест „почиње као посланица, обраћањем изабранима“ у чему је јасна тенденција аутора да својим текстом дјелује, да позове. Александар Петров у опису „оних“ п(р)озваних с почетка текста проналази искључивање неких од нових, као што су футуристи и дадаисти, а упућивање на оне југословенске пјеснике „који су себе називали етеристима или суматраистима“ посредством аналогних описа које проналазимо у Црњансковој Суматри и Прологу. Одмах на почетку Пољански претпоставља као примаоце оне „који су обрнули своје погледе у дубине себе“ што је назнака идеје особеног индивидуализма коју ће развити у оквиру представе „новог човека“. Парадокс који му је својствен очитује се већ на прелазу у следећи пасус гдје Пољански, након поменуте окренутости ка унутрашњости, почиње да говори о „духу човечијем“ као нечему општем, при чему не можемо не примјетити алузију на библијску синтагму „Син Човјечји“. Уопште су код Бранка Ве Пољанског честе варијације библијских мотива, а кад је ријеч о поменутој алузији онда треба да имамо на уму тежњу авангардних аутора да њихови текстови дјелују према читаоцима апостолски те управо неким поступцима библијског стила то покушавају постићи. У том контексту је и помињана поетика персуазије. С друге стране, честа је употреба библијских мотива у једном крајње иронијском и детронизујућем контексту, што је такође карактеристично за авангардну умјетност. Парадоксална је двојака употреба и двојак однос према истом, али и у томе је један вид њиховог радикализма који сваки пут бива нови експеримент. Могло би се рећи да у овом тексту Пољански поставља основе за све оно о чему ће конкретније писати касније. У овом Манифесту он констатује потребу за ослобођењем „духа од меса“ односно онога што је духовно у човјеку од експанзије материјалних прохтјева сведених на робовање тјелесном. При томе користи метафору златног телета алудирајући управо на поменуто робовање свему што је човјек сам створио, и то „на измаку „културног“ 20. века“ у чему се види имплицитно оповргавање идеје напретка. Такав став читамо и из сљедећег исказа: „Треба пљунути у вечности пехар, као на огавно пиће кога смо већ пјани. Треба пљунути у вечности пехар, где је изцурило 20 наших отровних векова.“ Оваква безобзирност према прошлости у складу је са авангардним отклоном од свега што јој је претходило, са детронизовањем оне традиције која је сматрана културом у тих протеклих двадесет вијекова које Пољански одриче тражећи нову октобарску револуцију и сматрајући да „треба напред у време у сусрет новоме човеку!“ На оваквим мјестима овај текст добија тон манифеста цјелокупне авангарде будући да су сви различити –изми захтијевали управо исто то, некакво ослобођење, новину, заокрет, али са јасном разликом у начину остваривања својих идеја.
Говорећи о односу према историји, Петров констатује „руске асоцијације – код Пољанског када се служи октобарском метафориком, а Мицић када отварање душе према мистичном зениту упоређује са »московским храмом«.“ Овдје би било потребно указати на разлику између двојице браће управо на плану поменуте сличности. Наиме, обојица имају те асоцијације, али их Љубомир Мицић неупоредиво више и убједљивије користи. Једина која се затиче код Пољанског јесте управо наведена и она не би морала да упућује на било шта руско као такво већ је акценат на револуцији под чијим утиском су у том тренутку сви они били. Такође, кад је ријеч о антиевропском духу који је експлицитан код обојице Мицића, исти није једнако радикалан. Наиме, код Љубомира Мицића проналазимо већи број упечатљивих и непомирљивих опозиција него што је то случај код његовог млађег брата. Љубомир Мицић инсистира на опозицији Исток–Запад у конкретним одредницама Русија–Европа, па ће у том контексту рећи: „Kultura u znaku je dvoboja: MOSKVA – PARIS“ због чега је његова побуна против материјалистичке цивилизације завршила „затварањем у културни модел чија парадигма може бити једино славенски Исток“ што је резултирало да се зенитистички покрет претвори у „монистички културни концепт који неће дозволити ниједну другу културну алтернативу.“
Бранко Ве Пољански никада неће бити тако прецизан. Његов анимозитет према Европи достиже врхунац у заклетви која је у функцији мотоа текста Аларм: „Заклињем вас синови Балкана, кубуром и Кајмакчаланом, не будите љубави наше, не будите је – разорићемо Европу.“ Као и много шта у авангарди, ово дјелује двосмислено те може бити тумачено на два начина, но Пољанскова експликација да „зенитизам тера Европу са балканскога полуострва“ је довољна да би нам било јасно да је заправо ријеч о позиву, а не о спрјечавању разорења. Наслов овог текста је у дивергенцији са мотом на површном нивоу, у виду још једног парадокса, али на дубинском нивоу тај парадокс није произвољан. Имамо аларм у наслову који сугерише буђење, а одмах испод „не будите љубави наше“, што би у ствари могло да претпостави да је пробуђено нешто друго из чега разорење полази. И као да је чуо наше питање Пољански наставља: „Није ово…“ У Манифесту из 1921. године Пољански не помиње назив правца који заговара. Зато у његовој првој књизи одмах иза тог текста, долази други, управо цитирани, – Аларм – написан 1923. године у којем се наглашава: „Ово је мудрост Балкана: зенитизам.“ (курзив Б. Ве Пољански) Тај текст, након необичног заклињања, започиње негацијом. При дефинисању идеје коју жели представити прво јој одузима све што она није, а што би читалац могао да јој припише, те се тако одриче материјалистичких, грађанских, хедонистичких, политичких и потенцијално религиозних импликација, користећи при том симболичне мотиве какви су свилена чарапа или фазаново печење, да би могао рећи: зенитизам. Након тога би било очекивано да се тај –изам објасни, да се каже шта он јесте, но осим да је мудрост Балкана, Пољански даље не конкретизује ништа. Расправа се наставља у правцу постављања опозиција између пријатеља и непријатеља зенитизма, глупих и лудих, медиокритета и оних који то нису, да би ствар довео до питања умјетности као првог вјесника новога времена. Његова мисао креће од антиевропејства, али се наставља у једном генерализујућем правцу на концу којег он за примјере лудих узима Мухамеде, Христосе, Гандија, Јана Хуса. Позивајући се на тај историјски низ Пољански му отворено додаје умјетност, а уже, зенитисте. У овом случају је историја коју су осуђивали највећи „пријатељ зенитизма“.
Посебан парадокс зенитиста примјетан је у начину обављања своје зенитистичке дужности која би била спасавање „упропашћеног духа балканског човека“. Наиме, Пољански у Манифесту из 1926. каже да „Европа није културна. Зенитизам је покрет за барбаризовање Европе!“ Из тога произилази да је барбарство једнако култура, односно да је барбарство потребно да би се оформила култура коју Европа нема а Балкан има. У том манифесту Пољански даје најдетаљнију слику зенитистичке мисли користећи при том и конкретне сложенице свога брата каква је „барбарогеније“ којом бисмо донекле могли објаснити претходни парадокс као скуп „вечитих сирових снага из којих се човечанство помлађује“. Интересантно је да он овдје говори махом о сликарству и то оном „безидејном мртвом музејском“ наспрам будућег зенитистичког сликарства које не добија своју потпуну конкретизацију у мисли осим придјева ново, зенитистичко, али Пољански упућује нове сликаре на филм од којег треба да уче релативност. Ту релативност оспорава ларпурлатистичким настојањима у умјетности која кажу да је слика „свет за себе. Апсолутно дело. Чисто злато. Вечно дело. Музејско село.“ Зенитисти кажу да је слика глупост за себе – ријеч дјело замјењује рјечју глупост у превреднованом набрајању што дјелује шокантно с обзиром на то да је он већ идуће године изабарао позив сликара управо као једини. Најотворенију одбојност према ларпурлатистичким струјањима у српској књижевности истиче у тексту Пси лају а песници певају у којем их извргава руглу и пародира: „Умало, што у једном дивном парку пуном мирисних ружа, кроз поноћ нему, није плаха госпођица Естетика изгубила своју невиност. (…) Ах, то наше књижевно небо са анђелима из С.К.Г. (Сиромашни Комерцијални Гласник)“ С обзиром да је овај текст написан непуну годину након трајног забрањивања излажења Зенита, онда бива јасан контекст у којем помиње клеветнике, заблуде и лажи, а исто тако крајње одбојан став исказује и самим насловом текста. Међутим, колико год славио зенитисте, колико год одсјечан његов став био према противницима, у овој збирци је присутан својеврстан отклон од зенитизма због чега је овај текст описан као „jadno, bezizgledno pravdanje »vojvode« Poljanskog pred »vladarem« Micićem. To je uzaludni pokušaj izmirenja agonijskog lirizma i »gvozdenog« zenitizma.“
Пољански у другом Манифесту, у сегменту о ларпурлатизму, даје и правила нове драме од које, умјесто јединства мјеста, времена и простора, он захтијева релативност због које су тадашњи редитељи по њему били већи драматичари од Шекспира. Одушевљеност филмом у авангарди је довела до писања романа по кинематографском узору што је учинио Станислав Краков, али и сам Пољански. Романи писани према кинематографском узору управо разарају поменуто јединство, а стављају акценат на брзини промјене кадрова, на релативности и специфичној симултаности која се најупечатљивије исказује кроз синхроницитет (главни јунак његовог романа 77 самоубица има 77 тијела и истовремено је на 77 мјеста у исти час).
Симултаност проналазимо и на једном другачијем нивоу, као вид посебног парадокса – у самом одређењу аутора који може истовремено бити дадаист и антидадаист, који каже: „Postao sam dadist i u istoj sekundi prestao sam dada biti. Uvek napred.“ Двојакост Пољансковог односа према дадаизму изродила се управо покушајем да се дадаизам њиме самим негира, а негација сама по себи је начело дадаизма, као и цјелокупне авангарде. Негацију је глорификовао Пољански и као прву своју ријеч (Аја!), па је у том контексту логичнији (анти)дадаизам који упућује сам на себе. „Дада, антидада и адада концепција Б. Пољанског је мотивисана програмски, пародијски и полемички“ због чега можемо говорити о симултаности унутар једног текста који, опет дослиједно дадаизму самом али и неким другим измима, бива конструкција.
Из овог прегледа неких Пољанскових ставова према њему блиским стилским правцима и одабирима кад је ријеч о програмским исказима можемо видјети комплексност времена у ком су живјели и стварали, с једне стране, а са друге, особито његово поетичко шаренило које разара постојеће обрасце, поставља се за све и против свега. Под великим утицајем старијег брата Пољански бива апологета зенитизма, али он прије свега бива пјесник у чијим стиховима читамо и једну другачију „психологију“.

2.
Кад би оне што као талог леже на дну мене
Оне кад би значиле нешто ах те бедне речи

Бранко Ве Пољански у начелу јесте разрађивао идеје свога брата и у великој мјери на исти начин, али у његовим текстовима проналазимо много чега другог што говори о његовој поетици, о њему самом као умјетнику, односно о његовом развоју који је примјетан како у поезији тако и у текстовима ове врсте.
Пољанскова визија умјетности и вјероватно његове сопствене поетике креће од парадокса. „У уметности наш дух добива дубоку и бездану форму: осећај бола и смеха, жалости и весеља, – тражећи смер свога смисла.“ Али даље о том смислу не каже ништа већ само да „парадокс није несмисао!“ То би могло значити да је парадокс сам себи циљ и смисао што се потврђује његовим објашњењем парадокса које је, опет, крајње парадоксално: „Парадокс је гибивост духа и његова пластика!“ Како нешто што је гибљиво може истовремено бити пластика? Иако парадоксално до несмисла, у овом опису духа који се посредно веже за умјетност можемо пронаћи подјелу на садржај и форму. Ако се сјетимо експерименталности авангарде као једног од основних њених обиљежја, биће нам јаснија слика умјетничког дјела као конкструкције, нечега смишљено грађеног, што попут пластике, може у себи да носи значење али ни не мора обавезно. На плану зенитистичке пјесме, Пољански то објашњава на сљедећи начин: „Са речима постављамо пластичне конструктивне елементе и објекте. Пластика тих објеката постизава се црним и белим у речи. (То је парадокс!)“ Но управо у том парадоксу он проналази начин мултиперспективног посматрања ствари, те тако „објекти у простору, гледани са разних тачака, рефлектују се разноврсно. Парадоксом постигнута пластика односнога објекта: зенитистичке песме, драме, романа, слике или скулптуре – рефлектира се интроспектрално. Рефлекс, пренаша се на душевно поље појединаца: некоме смешно – некоме лудо – некога боле лобања – некоме се грчи мозак – неко плаче…“ Парадокс је потребан да би се свакој емоцији дала најбоља шанса за њен развитак. Отуда је у авангарди акценат на примаоцу поруке, односно на читаоцу на чију осјетљивост за умјетност (рефлекс) се рачуна. Друга мотивација парадокса је онеобичавање познатог – спојем два неспојива елемента читалац може доћи до новог знања о сваком који му се ван супротстављених односа чине сасвим безлични и неважни. Тежња онеобичавања је препозната и у једном другачијем смислу, при инсистирању на етимологији ријечи у Манифесту из 1926. године у чему се читају његове намјере: „Сачувати првобитно значење речи, видети а не препознавати.“
У том тексту Бранко Ве Пољански се осврће на своје дјетињство и родно мјесто, објашњавајући при том како се назвао Пољански од назива села Мајске Пољане. Но то више добија на значају када обратимо пажњу на пасус ниже који је пун експлицитних алузија на Париз: „Речица, која тецијаше посред села мог малог, није се звала Сена. У оној кућици на обали, поред малог дрвеног моста, није становао Сезан. Тамо на ономе брду зеленом не беше ниједан музеј „вечних дела“. Тамо беше гора и шума пуна зверади и текућег злата што се с росом јутарњом помешало.“ У овим аутобиографским исказима огледа се једна тежња ка маргинализацији и окретању ка свему што је мало (употреба придјева мало и умањеница), а из чега потиче његов чисти, голи дух. Та маргинализација није тако својствена авангардним ствараоцима који су, осим што су се окупљали око центара, све своје идеје из центра повлачили и ка центру тежили проналазећи једино у њему могућност за остварење тих идеја. Тако он још 1924. у пјесми Теби Београде теби том центру говори „међу редове мојих стихова сакри се / Да не умреш од стида“ док ће својим презименом овјенчати једно мало, непознато село. Црњански ће свој Ламент писати неколико деценија касније, а тежња ка маргини ће постати доминантнија тек у постмодернизму.
Пољанскова визија умјетности и поезије се развија кроз текстове који уводе у његове збирке поезије. Будући често у несагласју поетичких са својим стваралачким идејама кратко ћемо се осврнути на изречено. Оквирна мисао још из првог манифеста је да је умјетност форма нашега најдубљега „унутра“ што потврђује и пет година касније: „Ја никада нећу изаћи из круга своје поезије“. Он проналази поезију као посљедицу и као узрок те у томе дефинише њену бескрајност. У међувремену се одредио парадоксом, негацијом и психологијом, а ту додаје и нескромност сматрајући неопходном „веру песника у његов геније“. У својеврсном предговору последње збирке, Пси лају а песници певају, обрачунава се са клеветницима као што је поменуто, али и даје неке своје коначне судове о поезији и пјеснику. Најприје се одриче признања, каријере, славе и завршава: „Успех моје поезије то је пораз богова.“ Но његова поезија говори другачије. Ако само погледамо мото који је из стихова извучен, а који је овдје истакнут као поднаслов другог осврта на програмске текстове Пољанског, биће нам очигледан одређен ниво сумње у ријеч. Неувјерљивост одбране лирског зенитизма са гвозденом страном такође говори о његовој несигурности у поетску ријеч или бар у онај њен облик који је под окриљем зенитизма имала. Сјетивши се 17. јула 1927. Године када је Пољански раздијелио око двије хиљаде књига своје поезије случајним пролазницима на Теразијама, помишљамо да је поменута сумња проузроковала овај „протест и ритуални крај једне истинске песничке авантуре“. Посветио се сликарству.
Дубље разумијевање Пољанскове поетике било би омогућено сагледавањем цјелокупних његових текстова како о књижевности, тако и о сликарству и о седмој умјетности, из чега би се извукли по свој прилици прецизнији и аргументованији закључци, а што би био предмет једног опширнијег рада. Из претходно сагледаног назиремо обрисе његовог пјесничког бића чија доминација у оквиру његове личности није трајала дуго, али је оставила своје трагове како на програмском плану српске авангарде, тако и у оквиру авангардног пјесништва.

*

Након прегледа општих програмских исказа, те уже (ауто)поетичких, по питању овог запостављеног Бранка наше књижевности остаје нам да укажемо на постојање бројних мјеста која не дају једноставан одговор на питања читаоца. Талог психологије Бранка Ве Пољанског овим промишљањем о неким његовим програмским текстовима бива тек наговијештен.
Сав од парадокса и негације он и у смрти остаје на маргини, са бројним именима а без гроба. Но као што каже: „Стрпљење је врлина пророка. Зато ја ћу чекати на признање. Само, не признајте ме молим вас, јер би то био мој највећи пораз у животу.“ Ко има уши да чује, нека чује.

Аутор: Александра Обрадовић

Извори

Micić 1921. – Ljubomir Micić. „Delo zenitizma“. Zenit. 8. Октобар 1921.
Poljanski 1983. – Branko Ve Poljanski. „Dada? Antidada?“. U: Gojko Tešić Zli volšebnici, 1. Beograd: Slovo ljubve: Beogradska knjiga, 1983. 291–293.
Пољански 1988. – Пољански, Бранко Ве. Паника под сунцем; Тумбе;Црвени петао. [фототипско издање]. Приредио и студију написао Александар Петров. Београд: Народна библиотека Србије, 1983.

Литература

Голубовић 1995. – Видосава Голубовић. „Аутобиографизам у делу браће Мицић“. Зборник Матице српске за књижевност и језик. Књ. XLVIII. Св. 2–3. 1995.
Голубовић 1996. – Видосава Голубовић. „Дада-Јок Бранка Ве Пољанског“. Српска авангарда у периодици. Уредили Видосава Голубовић и Станиша Тутњевић. Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Матица српска, 1996. 157–166.
Konstantinović 1983. – Radomir Konstantinović. Biće i jezik 6. Beograd: Prosveta, 1983.
Петров 1988. – Александар Петров. „Бранко Ве Пољански и његова »Паника под сунцем«“. Предговор књизи Бранка Ве Пољанског: Паника под сунцем. Тумбе. Црвени петао. [фототипско издање] Приредио и студију написао Александар Петров. Београд: Народна библиотека Србије; Горњи Милановац: Дечје новине, 1988. I–LXXVIII.
Прпа-Јовановић 1996. – Бранка Прпа-Јовановић. „Српска књижевна авангарда и антиевропски дискурси (1919–1929)“. Српска авангарда у периодици. Уредили Видосава Голубовић и Станиша Тутњевић. Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Матица српска, 1996. 85–90.
Flaker 2011. – Aleksandar Flaker. „Avangardni manifest kao književna vrsta“. Period, stil, žanr. Beograd: Службени гласник, 2011. 350–362.

Оставите коментар

Ваша имејл адреса неће бити објављена Потребна поља су означена *